Kindercentrum

De Kleine Markies

Peuteropvang

PEUTEROPVANG

Ouderbijdrage 2024

Vanaf 1 januari 2016 wordt er onderscheid gemaakt tussen ouders die WEL onder de Wet Kinderopvang vallen en ouders die NIET onder de Wet Kinderopvang vallen.

 

Wel onder de Wet Kinderopvang

Voor ouders die wel onder de Wet Kinderopvang vallen hebben we de volgende afspraken gemaakt:

U ontvangt een factuur met een uurtarief van € 10,25 Op basis van deze factuur kunt u bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) een Kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor deze aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig;

  • Uw gezamenlijk toetsingsinkomen
  • Uurprijs € 10,25
  • Peuteropvangbezoek 2 dagdelen à 3 uur per week : gemiddeld 20 uur per maand
  • Een peuteropvangdagdeel is van 8.30u-11.30u of van 13.00u tot 16.00u
  • Het Landelijk Registratie Kinderopvangnummer (LRK Nummer):136679110
  • Uw inkomensgegevens zijn alleen van belang bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. U hoeft deze niet aan ons als peuteropvang organisatie te verstrekken (!).

 

NIET onder de Wet Kinderopvang

Voor ouders die niet onder de Wet Kinderopvang vallen geldt de tabel ouderbijdrage peuteropvang Gemeente Bergen op Zoom 2024. Op basis van deze tabel en op basis van het gezamenlijk jaar inkomen kunnen wij de ouderbijdrage voor 2024 berekenen. Wij wijzen u erop dat uzelf verantwoordelijk bent voor het aanleveren van de juiste inkomensgegevens. Mocht u geen inkomensgegevens willen delen met ons dan wordt u ingedeeld in de hoogste tariefgroep. Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk om met al uw persoonlijke gegevens.

 

Doelgroepkinderenbeleid

De gemeente Bergen op Zoom heeft een doelgroepkinderenbeleid vastgesteld. Dit beleid is voor kinderen met een taalachterstand, fysieke problemen of een verstandelijke problematiek, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen in wiens thuissituatie financiële, sociale of emotionele vraagstukken zijn. Een medewerkster van Thuiszorg West-Brabant stelt, veelal samen met de pedagogisch medewerker van de peuteropvanglocatie, vast of een peuter (vanaf de leeftijd van 2,5 jaar) in aanmerking komt voor deze regeling. In dat geval wordt de peuter vanaf 2,5 jaar in samenspraak met de ouders 3 dagdelen van 4 uur per week geplaatst. De opvangtijden voor deze peuters zijn 8.30u-12.30u of 13.00u-17.00u. Vanaf 3 jaar worden deze peuters 3 dagen geplaatst, 8.30u-14.30u. 

  • Ouders van doelgroepkinderen die NIET onder de Wet Kinderopvang vallen, betalen voor de eerste 3 uur van het 1e en 2e dagdeel een ouderbijdrage conform de ouderbijdragetabel 2024 van de Gemeente Bergen op Zoom. Over de overige uren bbent u geen ouderbijdrage verschuldigd.
  • Ouders van doelgroepkinderen die WEL onder de Wet Kinderopvang vallen betalen voor de eerste 3 uur van het 1e en 2e dagdeel een ouderbijdrage volgens factuur met daarop de uurprijs van € 10,25. U kunt bij de Belastingdienst een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag terugvragen over deze uren (gemiddeld 20 uur per maand). Over de overige uren bent u geen ouderbijdrage verschuldigd.
  • Ouders van doelgroepkinderen met kwijtschelding betalen niets.

 

Als voor u niet duidelijk is of u recht heeft op kinderopvangtoeslag of niet, kunt u contact opnemen met onze administratie, 0164-870023 of administratie@dekleinemarkies.nl.

 

Mocht bij het starten en stoppen op de peuteropvang geen sprake zijn van een volledige maand, dan wordt voor de in die maand ‘afgenomen’ dagdelen naar rato in rekening gebracht.
Als regel dient betaling van de ouderbijdrage te geschieden via machtiging tot automatische incasso. De machtiging komt automatisch te vervallen bij vertrek van uw kind van de peuteropvang. De incasso zal steeds rond het einde van de maand uitgevoerd worden.

 

Korting minimum inkomen

Is uw gezinsinkomen lager dan € 22.347,00  per jaar (2024) dan komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de ouderbijdrage. Indien u meent dat dit voor u van toepassing is, kunt u contact opnemen met de administratie 0164-870023.