Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Kwaliteit

Convenant Kwaliteit Kinderopvang
De MO-groep (werkgeversorganisatie) heeft met de Branchevereniging en BOinK  (Belangenvereniging voor ouders in de Kinderopvang) in het Convenant gezamenlijke afspraken gemaakt over kwaliteit. In dit Convenant staan de regels voor kwaliteit beschreven, die in de optiek van de drie partijen verantwoorde kwaliteit waarborgen. Het Convenant biedt zekerheid over ontwikkelingsmogelijkheden, veiligheid en gezondheid van uw kind.

De Kleine Markies heeft dit convenant vertaald naar protocollen en werkinstructies, die eveneens in ons kwaliteitshandboek zijn opgenomen. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de dienstverlening door de GGD gecontroleerd. Het verslag van de controle is via de website op te zoeken. Het verslag wordt tevens toegezonden aan de oudercommissie, waar het onderwerp van bespreking is.
Ten aanzien van de brandveiligheid is er een calamiteitenplan opgesteld en goedgekeurd door de brandweer. Ook worden jaarlijks alle blusmiddelen gecontroleerd. Voldoende medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er), zodat in geval van een calamiteit mensen op de juiste wijze kunnen reageren. Regelmatig worden er ontruimingsoefeningen gehouden.

Hygiëne en veiligheid
Kindercentrum De Kleine Markies heeft in het kwaliteitshandboek werkinstructies en richtlijnen opgesteld betreffende veiligheid en hygiëne. Deze zijn voor alle medewerkers toegankelijk en iedereen moet op de hoogte zijn van de inhoud van het gehanteerde kwaliteitssysteem.

Ten aanzien van veiligheid volgt Kindercentrum De Kleine Markies de wettelijke regels. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie Gezondheid, veiligheid en hygiëne uitgevoerd.

Klachtenprocedure
Hoewel personeel en leiding van Kindercentrum De Kleine Markies hun uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het toch voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken. Wanneer u klachten hebt, gaan wij ervan uit, dat u in overleg treedt met de pedagogisch medewerker of de vestigingsmanager.
U kunt telefonisch of via de website een verbeterformulier aanvragen.
Mocht u van mening zijn, dat uw klacht niet afdoende wordt afgehandeld, dan kunt u een formele klacht indienen. U kunt telefonisch het klachtenreglement van Kindercentrum De Kleine Markies opvragen. Na ontvangst van het formulier wordt gehandeld zoals in het reglement staat omschreven.
Uiteraard kunt u het klachtenreglement ook ter kennisname aanvragen.
Kindercentrum De Kleine Markies is aangesloten bij de Geschillencommissie. U kunt hierover ook informatie vinden op www.geschillencommissie.nl.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  .

Voorjaarsvakantie:13 t/m 21 feb 2021

Tweede Paasdag: 5 april 2021

Meivakantie:1 t/m 9 mei 2021

Bevrijdingsdag:5 mei 2021

Hemelvaart:13 mei  2021

Tweede Pinksterdag:24 mei 2021

Zomervakantie:24 jul 2021 t/m 5 sep 2021

Herfstvakantie: 23 t/m 31 okt 2021

Kerstvakantie:25 dec 2021 t/m  9 jan  2022